White metal nametag. Design for South Fulton Lifestyle.